Nisan
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Paz
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        GÜNCEL >

E- BEYANNAME GÖNDERME SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA BİLDİRİLMESİ

Değerli Üyemiz,
 
Bilindiği üzere 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin elektronik ortamda gönderilmesi konusunda uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (meslek mensuplarının) mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.
 
Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için müşterileriyle 340 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan (Ek: 3) "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi"ni, münferit talepte bulunan müşterileriyle de (Ek: 4), "Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi"ni düzenleyerek, sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine vermek suretiyle bir örneğini de gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle zorunlu tutulmuştur.
 
19.02.2011 tarih 27851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 340 Sıra No.lu Genel Tebliğinin “V- ARACILIK YETKİSİ VERİLEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER” başlıklı bölümü değiştirilerek yeniden düzenlenmiş, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan ve elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş meslek mensuplarına, müşterileri ile imzalamış oldukları yukarıda belirtilen sözleşme ve bunların iptaline/feshine ilişkin bilgileri elektronik ortamda bildirme zorunluluğu getirilmiştir.
 
Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi ve Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi ile ilgili olarak yapılacak bilgi girişlerine ilişkin açıklamalar aşağıdadır.
 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
Saygılarımızla,
 
ASMMMO Yönetim Kurulu
 
 
 
E- BEYANNAME GÖNDERME SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA BİLDİRİLMESİ
 
                                           
Mevcut Sözleşmeler; 
                                         
01.03.2011 tarihinden önce meslek mensupları ile müşteriler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden (3) nolu  “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ve münferit olarak talepte bulunan müşterilerle yapılan  (4) nolu (sadece beyanname gönderimi) “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”ne ilişkin bilgilerin, tebliğin yürürlüğe gireceği 01.03.2011 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (Son Gün 15 Mart 2011),
 
Yeni Sözleşmeler;
                                                
Meslek mensupları ile müşteriler arasında düzenlenen (3) nolu   “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ve (4) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibarenen en geç 30 gün içerisinde,
 
Süresi Sona Eren, iptal/fesih edilen Sözleşmeler;
                                                               
Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde,
 
meslek mensupları tarafından Gelir İdaresi Başkanlığının  https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine yapılması gerekmektedir
 
Sözleşme Bilgilerinin Girilmesi;
                                                            
Aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının aralarında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi / Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenledikleri müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için öncelikle Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin bilgi girişlerinin elektronik ortamda internet vergi dairesine yapılmış olması gerekmektedir.
 
Meslek mensuplarınca, söz konusu sözleşmelere ilişkin olarak elektronik ortamda bilgi girişi yapılmadan mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyecektir.
 
Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi’ne ilişkin bildirimler Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında yer alan internet vergi dairesi bölümünden “GİRİŞ” butonuna basılarak ekrana gelen sayfada istenen "Kullanıcı Kodu/Parola/Şifre" bilgileri (e-beyanname gönderiminde istenen bilgiler) girilecektir. Sayfa açıldıktan sonra “Bilgi Giriş bölümünden “E- Beyanname Yetki Bilgileri sayfasında yer alan;
 
Yeni E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Girişi
Yeni E-Beyanname Aracılık Sözleşmesi Girişi
 
İptal Edilen E-Beyanname Sözleşmesi Bilgi Girişi
 
Süresi Sona Eren E-Beyanname Sözleşmesi Bilgi Girişi
 
Geçerli E-Beyanname Sözleşmeleri Listesi
 
İptal Edilmiş E-Beyanname Sözleşmeleri Listesi (Sizin Tarafınızdan Bildirilen)
İptal Edilmiş E-Beyanname Sözleşmeleri Listesi (Mükellef Tarafından Bildirilen)
 
Süresi Sona Ermiş E-Beyanname Sözleşmeleri Listesi (Sizin Tarafınızdan Bildirilen)
Süresi Sona Ermiş E-Beyanname Sözleşmeleri Listesi (Mükellef Tarafından Bildirilen)
 
Sözleşme girişlerinde Meslek Mensubu, Mükellef ve Sözleşmeye ilişkin bölümlere istenen bilgi girişleri yapılacaktır.
 
Müşterilerin Sözleşmenin İptal/Fesih Edildiğini Bildirmesi, Bilgi Girişi;
Müşteriler, istemeleri halinde meslek mensupları ile aralarında düzenlenen sözleşmenin süresinin sona erdiğini ya da iptal/fesih edildiğini bir dilekçe ile sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine bildirebilecekleri gibi bilgi girişlerini https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine elektronik ortamda yapabileceklerdir.
                                                                                          
Bağımlı Çalışan Meslek Mensuplarımızın Durumu;
340 Sıra No.lu tebliğ hükümleri doğrultusunda e-beyanname gönderme şifresi almış olan firmalarda, bağımlı olarak çalışan meslek mensuplarımızın bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır.
                                                                           
Ceza Uygulaması;
405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen yükümlülüklere uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bilgi ve belge verenler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü doğrultusunda özel usulsüzcük cezası uygulanacaktır.
 
 
 
                                                                            
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 405)
 
Resmi Gazete Sayısı
27851
Resmi Gazete Tarihi
19.02.2011
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun (1)mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, elektronik beyanname uygulamasında aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.
I- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu(2) Genel Tebliğinin “V- ARACILIK YETKİSİ VERİLEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (meslek mensuplarının), mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.
Buna göre, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi ile ilgili işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
1- Aracılık Yetkisinin Talep Edilmesi ve Sözleşmelerin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensuplarının örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:2) yer alan, “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu” nu doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir.
Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep eden meslek mensubunun mesleği faal olarak icra ettiği hususu vergi dairesince dosya bilgilerinden teyit edildikten sonra müracaat anında sistem tarafından üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf meslek mensubuna verilecektir. Şifre zarfının meslek mensubuna tesliminde, “... Vergi Dairesinin ... vergi kimlik numaralı mükellefi Serbest Muhasebeci/ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir/ Yeminli Mali Müşavir .................. elektronik beyanname göndermeye aracılık etmek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir.” şeklinde bir “Teslim Tutanağı” tanzim edilecek ve söz konusu tutanak meslek mensubu ile vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen Teslim Tutanağı ile Talep Formunun birer örneği meslek mensubunun dosyasında muhafaza edilecektir.
Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannamelerin yanı sıra, münferit olarak talepte bulunan müşterilerin beyannamelerinin gönderilmesine de aracılık edebileceklerdir. Bu durumda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi uyarınca, meslek mensubu ile mükellef veya vergi sorumlusu arasında buna ilişkin özel bir sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.
Aracılık yetkisi verilen meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri ile ilgili vergi beyannamelerini de elektronik ortamda gönderebilecekleri tabiidir.
Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için müşterileriyle bu Tebliğin ekinde (Ek:3) yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ni, münferit talepte bulunan müşterileriyle de örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:4) yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” ni düzenleyecekler ve sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine verecekler, bir örneğini de gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edeceklerdir.
Mükelleflerin, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesini teminen meslek mensuplarıyla Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlemiş olması, beyannamelerin kanuni süresinde verilmesi ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olduğu anlamına gelmeyeceğinden, mükelleflerin beyannamelerinin kanuni sürede elektronik ortamda verilip verilmediğini titizlikle takip etmeleri gerekmektedir.
2- Düzenlenen Sözleşmeler ile Süresi Sona Eren ya da İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, mükellefler ile imzalamış oldukları Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine veya bunların süresinin sona erdiğine ya da iptaline/feshine ilişkin bilgileri elektronik ortamda internet vergi dairesine girmek zorundadırlar.
Sözleşmelerin düzenlenmesine, süresinin sona ermesine, iptal ya da feshedilmesine ilişkin bilgi girişleri Gelir İdaresi Başkanlığının bilgisi dahilinde olan herhangi bir teknik arıza nedeniyle bu Tebliğ ile öngörülen sürelerin son gününe kadar yerine getirilememiş ise, Gelir İdaresi Başkanlığınca verilecek ek sürede bilgi girişleri yapılabilecektir.
2.1 Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi
Meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.
Aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının aralarında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için öncelikle Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin bilgi girişlerinin elektronik ortamda internet vergi dairesine yapılmış olması gerekmektedir.
Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin internet vergi dairesine elektronik ortamda bilgi girişi yapılmadan meslek mensuplarının sözleşme düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyecektir. Bu nedenle, meslek mensupları tarafından sözleşme bilgilerinin elektronik ortamda bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
2.2 Süresi Sona Eren ya da İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi
Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde meslek mensupları tarafından elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan mükellefler, istemeleri halinde meslek mensupları ile aralarında düzenlenen sözleşmenin süresinin sona erdiğini ya da iptal/fesih edildiğini bir dilekçe ile sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine bildirebilecekleri gibi internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin bulunması durumunda sözleşmelerin sona erdiğine ya da iptal/fesih edildiğine ilişkin bilgi girişlerini https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine elektronik ortamda yapabileceklerdir. Adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklar adına düzenlenmiş sözleşmelerde ise sözleşmenin süresinin sona erdiğine ya da iptal/fesih edildiğine ilişkin dilekçe ortaklığın katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.”
II- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “VII- BEYANNAMELERİN İMZALANMASI VE DİĞER HUSUSLAR” başlıklı bölümüne 11 inci bentten sonra gelmek üzere 12 inci ve 13 üncü bentler eklenmiştir.
12- Bu Tebliğ ve eklerinde yer alan beyanname tabiri vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini ifade etmektedir.
13- Bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bilgi ve belge verenler hakkında cezai işlem yapılması Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü gereğidir.”
Bu Tebliğ 1/3/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
(1)31/07/2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2)30/09/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


« geri