Nisan
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Paz
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        SİRKÜLER > Sirküler 2012 >

Yeşil Kart Devri ve GSS Tescil İşlemleri -3 - 2012/ 17

SİRKÜLER – 2012
 
Sirküler Tarihi
:
24.01.2012
Sirküler No
:
2012/ 17
 Konu
:
Yeşil Kart Devri ve GSS Tescil İşlemleri
              
9- Sağlık yardımları devir alınanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler
9.1- Yeşil kartlılar
Devir tarihinden önce yeşil kart verilerek sağlık yardımları karşılanan ve 1/1/2012 tarihi itibariyle Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilenlerin Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı bendinde bakmakla yükümlü olduğu kişi düzenlenmediğinden bu kapsamda tescil edilenlerin, MERNİS kayıtlarına göre tespit edilen Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı bendine göre bakmakla yükümlü olduğu kişi şartlarını taşıyanlar, Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamında ayrı ayrı tescil edilecek ve tescil tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.
442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “…asgari on yıl üzerinden tazminat alarak görevinden ayrılanlar veya aylık bağlanmış olan geçici köy korucuları ile bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocuklarının muayene, tetkik ve tedavileri hakkında da birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır. Geçici köy korucularının ölümü sebebiyle eşlerine aylık bağlanması durumunda yukarıda belirtilen hak sahiplerine aynı şekilde muayene, tetkik ve tedavi yardımı yapılmasına devam olunur.” hükmü yer aldığından asgari on yıl üzerinden tazminat alarak görevinden ayrılanlarla bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, vize tarihleri sona erinceye kadar Kanunun (60/c-1) kapsamında sağlık yardımlarından yararlandırılacaktır. Bu kişilerden, yeşil kart vize tarihleri sona erenler hakkında yukarıda “7.3.1- Tescil işlemleri” bölümünde açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır.
9.2- 2022 sayılı Kanuna göre aylık alanlar
2022 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan ve 1/1/2012 tarihi itibariyle Kanunun (60/c-3) alt bendi kapsamında tescil edilenlerin eş, çocuk ile ana ve babası, Kanunun 3 üncü maddesinin (10) numaralı alt bendine göre sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.
Bunların, bakmakla yükümlü olduğu kişilerden sigortalı, gelir veya aylık bağlanmayan eşleri ile sigortalı, gelir veya aylık bağlanmayan ve evli olmayan 18 yaşından büyük çocuklarından öğrenci olanlar, öğrenim belgelerinde belirtilen sürelerde genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.
Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirler toplamı, yürürlükte bulunan asgari ücretin net tutarından daha az olduğu tespit edilen, diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ve geçimleri 2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler tarafından sağlanan ana ve baba, bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.
Ancak, 2022 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre aylık hakkından yararlanan 18 yaşından küçük özürlülerin yalnızca kendilerinin sağlık hizmetlerinden yararlanacağı hüküm altına alındığından bu kişilerin ana ve babası, bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaktır.
Kanunun (60/c-3) alt bendi kapsamında bulunanların, bu kapsamda genel sağlık sigortalılıklarının sona ermesi ve kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanması durum değişikliği olarak kabul edilecektir. Durum değişikliği olan kişilerin yeniden Kanunun 60 ıncı maddesinin diğer bentleri ya da fıkraları kapsamında sigortalı sayılması halinde, son durumları dikkate alınarak Kanun hükümlerine göre sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.
   9.3- 442 sayılı Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilenler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alanlar
442 sayılı Kanununun 74 üncü maddesine göre geçici köy korucusu olarak görevlendirilenler ile ek 16 ncı maddesine göre aylık alan ve Kanunun (60/c-9) alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanların eş, çocuk, ana ve babası, bakmakla yükümlü olduğu kişisi sayılacaktır.
Kanunun geçici 12 nci maddesi gereğince devir tarihinde ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlananlar, devir tarihinden sonra da durum değişikliği oluncaya kadar aynı şartlarla sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.
442 sayılı Kanuna tabi görevlendirilenlerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tespiti, bu Kanunun 74 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır. Buna göre, geçici köy korucusu olarak görevlendirilenler ile bu Kanuna göre aylık alanların, sigortalı sayılmayan, isteğe bağlı sigortalı olmayan, evli olmayan, kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan bakmakla yükümlü olduğu erkek ve kız çocukları öğrenim durumlarına bakılmaksızın, durum değişikliği olmaması şartıyla 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.
Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen “… diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.” hükmü gereği, 442 sayılı Kanunun 74 ncü maddesine göre 1/1/2012 tarihinden itibaren ilk defa geçici köy korucusu olarak görevlendirilenler ile ek 16 ncı maddesine göre aylık bağlananların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tespiti Kanun hükümlerine göre yapılacaktır.
Kanunun (60/c-9) alt bendi kapsamındaki kişilerin bu kapsamdaki sigortalılıklarının sona ermesi, emekli olması veya kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanması halleri durum değişikliği olarak sayılacak ve bu kişiler son durumları dikkate alınarak sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.
Diğer taraftan, Kanunun (60/c-9) alt bendi kapsamındakilerin bakmakla yükümlü olunan;
- Eşin boşanması, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olması,
- Erkek çocuğun sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olması, gelir ve/veya aylık alması, evlenmesi ya da 25 yaşını doldurması, 
- Kız çocuğunun zorunlu sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olması, gelir ve/veya aylık alması ya da evlenmesi,
- Malul çocukların zorunlu sigortalı, isteğe bağlı sigortalı olması, gelir ve/veya aylık alması, evlenmesi ya da malullük durumunun ortadan kalkması,
- Ana babanın zorunlu sigortalı, isteğe bağlı sigortalı olması, gelir ve/veya aylık alması, 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması, evli olmayan ana veya babanın evlenmesi,
halleri durum değişikliği olarak değerlendirilecektir.
Devir tarihinden sonra durum değişikliği meydana gelen malul çocuklara ait sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen raporların, Kurum Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi sonucu malul sayılanlar bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.
9.4- Kanunun (60/c-3) ve (60/c-9) alt bentlerine tabi genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu yabancı uyruklu kişiler
Genel sağlık sigortalısının yabancı uyruklu eşi oturma izninin bulunması, yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı sayılmaması, sigortalı ve isteğe bağlı sigortalı olmaması halinde, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin 23 üncü maddesinde belirtilen belgeleri ibraz etmesi şartıyla genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.
9.5- Kanunun (60/c-3) ve (60/c-9) alt bentlerine tabi genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık aktivasyon işlemleri
Devir alınan genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü olduğu eşi ile 18 yaş altı çocuklarının sağlık aktivasyonları sistem tarafından otomatik olarak, 18 yaşından büyük çocuklarının ise yeşil kart vizelerinin sona erdiği tarihten itibaren, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin 23 üncü maddesinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri şartıyla, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık aktivasyon işlemleri, Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi’nin (SPAS) uygulandığı illerde “Süreli Kayıt Girişi” ekranından, diğer illerde ise SPAS test programındaki aynı ekrandan manuel olarak yapılacaktır.
Bakmakla yükümlü olunan ana ve babanın sağlık aktivasyonları, SPAS’ın uygulandığı illerde “Bakmakla Yükümlü Girişi” ekranından, diğer illerde ise SPAS test programındaki aynı ekrandan manuel olarak yapılacaktır.
1/10/2008 tarihinden önce 442 sayılı Kanuna tabi geçici köy korucuları ile aylık alanların bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşından büyük kız çocuklarından 1/1/2012 tarihinden önce sağlık aktivasyonu yapılmayanların sağlık aktivasyonları, SPAS’ın uygulandığı illerde “Okumayan Kız Çocukları” ekranından, diğer illerde ise SPAS test programındaki aynı ekrandan manuel olarak yapılacaktır.
 
9.6- Sağlık yardımları devir alınanların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin birden fazla kişi üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olması
Kanunun (60/c-3) veya (60/c-9) alt bendine tabi genel sağlık sigortalısının eşi Kanunun 60 ıncı maddesinin diğer bentlerine tabi sigortalı olması durumunda, söz konusu sigortalının çocukları tercihlerine göre ana veya babasının üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.
Söz konusu sigortalıların anne ve babasının aynı zamanda Kanunun 60 ıncı maddesinin diğer bentlerine tabi genel sağlık sigortalısı olan çocuğunun bulunması durumunda tercihlerine göre sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.
Kanunun (60/c-3) veya (60/c-9) alt bendine tabi genel sağlık sigortalılarının aynı zamanda 60 ıncı maddenin diğer bentlerine tabi genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi konumunda olması durumunda, öncelikle kendi sigortalılığı üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.
10- Diğer hususlar
10.1- Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında çalışanların genel sağlık sigortalılığı
Kanunun geçici 12 nci maddesinde öngörülen geçiş süresinin sona erdiği 1/1/2012 tarihinden itibaren 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışanların, Kanunun 88 inci maddesi gereği eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları zorunludur.
Söz konusu hüküm gereği, 1/1/2012 tarihinden itibaren bu kapsamdaki sigortalılardan, ay içinde 30 günden eksik çalıştıkları süreleri, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı prim ödeyerek tamamlayanlar hariç, işverenleri tarafından ay içinde 30 gün bildirimi yapılmadığı günden itibaren, 30 günden eksik kalan günleri için Kanunun (60/g) bendi kapsamında aylık prime esas kazanç alt sınırı üzerinden re’sen sistem üzerinden tescil edilecek ve yukarıda “7.3.1- Tescil işlemleri” bölümünde açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır.
Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında çalışanların genel sağlık sigortası tescil işlemi, 1/1/2012 tarihinden önce bu kapsamda çalışıp bu tarihten sonra da çalışmaya devam edecek sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün nedeni, “06- Kısmi istihdam” veya “17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma” seçeneği işaretleyen işverenlere bir defaya mahsus olmak üzere sistem üzerinden sorularak yapılacaktır. İşverenlerin bu şekilde bildirim yapmamaları ya da eksik bildirim yapmaları halinde, sistem üzerinden her ay aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresinden sonra (ayın 1’i ila 30’u arasında ücret alanlar için takip eden ayın 23’ü, ayın 15’i ila 14’ü arasında ücret alanlar için takip eden ayın 7’si) bu kapsamda çalışan sigortalıların genel sağlık sigortası tescil işlemi, Kurum tarafından re’sen yapılacaktır.
1/1/2012 tarihinden itibaren işe başlayan sigortalılar için ise sigortalı işe giriş bildirgesinin “4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine ya da ev hizmetlerinde 30 günden az çalışıyor mu ?”, “Evet/Hayır”, “Çalışılan gün sayısı” alanının işaretlenmesi suretiyle eksik gün bildirimi yapılan sigortalılar re’sen tescil edileceklerdir.
4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılardan, aylık prim ve hizmet belgesinde “06- Kısmi istihdam” veya “17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma” seçeneği işaretlenmeyenler dışındaki işverenleri tarafından “puantaj” sistemi uygulanması nedeniyle “eksik günleri” bulunan sigortalılar, Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescil edilmeyecektir.
Sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar, Kanunun 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılar, ay içinde birden fazla işyerinde çalışıp toplam çalışma süresini 30 güne tamamlayanlar ile kamu idarelerinde 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine tabi çalışanlar, 4857 sayılı Kanuna tabi çalışmakla birlikte 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sandıklar Kuruma devredilinceye kadar Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası uygulanmaz.
10.2- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 12 nci maddesinin son paragrafı, ek 71 inci, mülga ek 76 ncı, geçici 192 nci ve geçici 218 inci maddelerine göre ilgileri devam eden iştirakçilerin genel sağlık sigortalılığı
5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin son paragrafı, ek 71 nci, mülga ek 76 ncı, geçici 192 nci ve geçici 218 inci maddelerine göre ilgileri devam edenlerden genel sağlık sigortası kapsamına alınmamış olanlar, Kanunun geçici 12 nci maddesi ve 18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkındaki Tebliğ uyarınca, Türkiye’de ikamet edenler 15/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.
Bu surette ilgileri devam edenlerden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında işlerde çalışanlar ile isteğe bağlı iştirakçilerin % 12 oranındaki genel sağlık sigortası priminin tamamı kendilerince, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işlerde çalışanlardan  özel sektörde çalışanların % 7’si işveren payı olarak işverence, % 5’i şahıs hissesi olarak ilgililerce, kamu kurumlarında çalışanların ise tamamı işverence karşılanmak suretiyle yatırılacaktır.
10.3- Geçiş süresinin sona ermesine bağlı işlemler
5510 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında “60 ıncı madde gereği genel sağlık sigortalısı sayılanların çocukları, ana ya da babanın tescil edilmiş olmasına bakılmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın 18 yaşını dolduruncaya kadar genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan” yararlandırılacağı ve “18 yaşından küçük çocuğun ana ve babası yok ise 18 yaşını dolduruncaya kadar 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendi kapsamında primi Devlet tarafından ödenmek üzere genel sağlık sigortalısı” sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu hüküm uyarınca ana ve babası hayatta olmayan ya da her ikisi için gaiplik işlemi başlatılanların 18 yaşını doldurmamış çocuklarından 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalandırılmayanlar öncelikle sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından re’sen tescil edilecektir. Re’sen tescil edilemeyen bu çocukların kendileri veya bir başka kişi ile birlikte genel sağlık sigortası tescil işleminin yapılması için sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmesi halinde, 18 yaşından küçük çocuğun MERNİS sistemi üzerinden ana ve babasının hayatta ya da gaip olup olmadığının kontrol edilmesi, ana ve babasının hayatta olmadığının ya da gaiplik işlemi başlatıldığının tespit edilmesi halinde ise 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescil işlemi yapılacaktır.
Kanunun geçici 12 nci maddesinde öngörülen geçiş süresi, 1/1/2012 tarihinde sona ermesi nedeniyle, 18 yaşından küçük çocukların sağlık hizmet sunucusuna başvurması ve bu çocukların ana veya babalarının herhangi bir sosyal güvencesi olmaması halinde, Kanunun (60/d) veya (60/g) bentlerine göre tescil edilmesi ile ilgili 20/5/2011 tarihli ve 2011/39 sayılı Genelgenin 5 inci bölümünde “18 Yaşından Küçük Çocuklar Hakkında Yapılacak Genel Sağlık Sigortası Tescil” başlığı altında yapılan açıklamalar doğrultusunda genel sağlık sigortası tescil işlemleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren sona erdiğinden, bu tarihinden itibaren “GSS Tescil ve Aktivasyon Programları”nda yer alan “18 Yaş Altı” menüsü sosyal güvencesi bulunmayanların genel sağlık sigortası tescil işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte uygulamadan kaldırılacaktır.
Diğer taraftan, Kanunun (60/g) bendine göre genel sağlık sigortalısı sayılanlardan 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Sağlık İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile ya da istisnai hal nedeniyle sağlık hizmet sunucusuna başvuran ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişilerden 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği eki genel sağlık sigortası talep formu (Ek 4-B) Kuruma intikal eden kişilerin tescil işlemleri ile ilgili 20/5/2011 tarihli ve 2011/39 sayılı Genelgenin 6 ncı bölümünde “Genel Sağlık Sigortası Geçiş Hükümleri” başlığı altında yapılan açıklamalar doğrultusunda genel sağlık sigortası tescil işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir.
Bu kişilerden; gelir testine başvurmayanlar, 2012/2 sayılı Genelge ekinde yer alan Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek: 1), 7201 sayılı Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilerek gelir testine yönlendirilecektir. Bu kişiler hakkında yukarıda “7.3.1- Tescil işlemleri” bölümünde yer alan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.
Saygılarımızla.


« geri