Güncel

Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Düzenlemeler

 Değerli üyemiz,

 

Bilindiği üzere;  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 sayılı Karar 13 Eylül 2018 tarih 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Karar ile 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4 üncü maddesine aşağıdaki bent ve Karara geçici 8 inci madde eklenmiştir.

 

“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

 

Geçici Madde 8- Bu kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”  

 

Kararname hükmü gereğince Türkiye’de yerleşik kişilerin,  aralarında akdedilmiş ve yürürlükte bulunan sözleşmelerdeki (Kararın 4’üncü maddesinin (g) bendinde yer alan)  döviz cinsinden veya dövize endeksli bedellerin 13 Ekim 2018 tarihine kadar Türk parası olarak yeniden belirlenmesi zorunlu bulunmaktadır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin 2008-32/34 No.lu Tebliğin mülga 8 inci maddesi; 6 Ekim 2018 tarih 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32/51 No.lu Tebliğ  ile başlığı ile birlikte değiştirilerek, bedeli döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin haller  belirlenmiştir.

 

Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe giren söz konusu tebliğ ile yapılan düzenlemeler ektedir.

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ali ŞAHİN

Başkan

 

1 DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER