5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında (2017/9865) Karar

news-details

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Resmi Gazete Sayısı

29905

Resmi Gazete Tarihi

22.02.2017

 

Karar Sayısı : 2017/9865

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci maddesi uyarınca 2017 yılında sağlanacak destek tutarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1/2/2017 tarihli ve 1377248 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Kanunun geçici 71 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

6/2/2017 TARİHLİ VE 2017/9865 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

 

Destek tutarı

MADDE 1- (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2017 yılı için sağlanacak olan destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 110 TL olarak, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Sosyal Medyada Paylaş