7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Yapılan Düzenlemeler

news-details

 

Değerli üyemiz,
 

27.03.2018 tarih 30373 (2.Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”la

-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

-Gelir Vergisi Kanunu,

-Vergi Usul Kanunu,

-Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu,

-Harçlar Kanunu,

-Katma Değer Vergisi Kanunu,

-İşsizlik Sigortası Kanunu,

-Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve

-Kurumlar Vergisi Kanunu’nda

düzenlemeler yapıldı.

 

Söz konusu Kanunla yukarıda yer alan Kanunlarda yapılan değişiklikler aşağıda özet olarak belirtilmiştir.

 

P Sahibi oldukları veya kiraladıkların konutların çatı ve cephelerinde enerji üreten ve ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini tedarik şirketlerine satan gerçek kişiler esnaf muaflığı kapsamına alındı.

P Kıdem tazminatında istisna tutarın hesabına dahil edilecek ödemelere açıklık getirildi.

P İşverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edildi.

P Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesi  yönünde düzenleme yapıldı. 

P Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar,  iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları ve iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımların ücret kapsamında değerlendirilmesi yönünde düzenleme yapıldı.

P Kamu kurum ve kuruluşları tarafından mükelleflerden talep edilebilen bilgilerin bu kuruluşlara verilmesi vergi mahremiyeti kapsamından çıkarıldı.

P İmha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce belirlenebilmesi yönünde düzenleme yapıldı.

P Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak olan sermaye şirketlerince, yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan dövizlerin kur değerlemesine tabi tutulmaması yönünde düzenleme yapıldı.

P Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelere ilişkin fiiller için kesilecek özel usulsüzlük cezalarına açıklık getirildi.

P Maliye Bakanlığınca e-tebligatla ilgili getirilen e-tebligat adresi alma yükümlülüğüne uyulmaması durumunda, özel usulsüzlük cezası kesilmesi yönünde düzenleme yapıldı.

P Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında bu cezaların ödeme aşamasında uygulanan indirim oranı 1/3 den 1/2 ye yükseltildi.

P Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarıldı.

P İmalat sanayinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31.12.2019 tarihine kadar alınan yeni makina ve techizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadar daha kısa sürede amortismana tabi tutularak gider yazılmasına  imkan sağlandı.

P Minübüs ve otobüs tanımları değiştirildi.

P Elektrik motorlu taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alındı.

P Dava Konusu edilmiş uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlar için karar ve ilam harcı belirlendi.

P Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımlarına KDV istisnası getirildi.

P Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri katma değer vergisinden istisna edildi.

P Sanayi sicil belgesine sahip katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayinde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,  Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara  münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edildi.

P 2020 yılı sonuna kadar (1.1.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında);  işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle işverene prim desteği sağlandı.

P  2020 yılı sonuna kadar (01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında); Kanunun geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı ve damga vergisi teşviki sağlandı.

P  İhraç kayıtlı teslimlerde, ihracatın mücbir sebepler nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde üç aya kadar ek süre verilebilmesi yönünde düzenleme yapıldı.

P16 ve daha büyük yaştaki araçların trafik kaydı tescillerinin silinmesi ve hurdaya ayrılması ihraç edilmesi halinde yeni alınacak araçlarda 10.000.- TL’sına kadar ÖTV indirimi sağlanacak.

P Ay içinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı işverence aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edilecek.

P Ev hizmetlerinde çalışanlarla ilgili getirilen kolaylaştırılmış sigorta bildirim ve prim ödeme işlemleri konut kapıcılığı işyerleri içinde uygulanacak.

P Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilecek.

P İşverenlere asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilecek.

 

7103 sayılı Kanunla yukarıda yer alan Kanunların, değişiklik yapılan maddelerinin, değişiklik öncesi ve  sonrası düzenlemeleri ile açıklamalarına ekte yer verilmiştir.

 

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

 

1  VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER

Sosyal Medyada Paylaş