ÖKC (Z) Raporlarında Yer Alan Mali Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına Elektronik Ortamda Bildirimi

news-details

 

Değerli üyemiz,

 

Bilindiği üzere;  30.09.2017 tarih 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin  4 üncü maddesi hükmü doğrultusunda; faaliyetlerinde eski nesil yazarkasa kullanan mükelleflerin, ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ilişkin (Z) raporlarına ait mali bilgilerini  elektronik ortamda GİB’e bildirilmesine ilişkin uygulama 1 Ekim 2018 tarihinde başlayacaktır.

 

Bildirim;

1) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,

2) Başkanlıktan e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre,

3) Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden,

olmak üzere üç yöntemden biri seçilerek yapılabilecektir.

 

ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ilişkin (Z) raporu mali bilgilerini bildirme kapsamında olan mükelleflerin, bildirime ilişkin yukarıda belirtilen tercih yöntemlerinden birini (tercih bildirim ekranından ) seçerek 15 Kasım 2018 tarihine kadar (GİB’e) bildirmeleri gerekmektedir. Mükellefler internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi ile https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ internet adresine giriş yaparak tercih edilen bildirim yöntemini belirleyeceklerdir.

 

ÖKC (Z) raporuna ilişkin mali bilgilerin, aylık dönemler halinde olmak üzere ilgili ayı takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar (tercih edilen bildirim yöntemiyle)  bildirilmesi zorunlu olup,  Ekim / 2018 ayına ilişkin (Z) raporu mali bilgileri (ÖKC’den aylık dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı), bildiriminin Kasım ayının 15 inci günü sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

 

Tebliğ ve Teknik Kılavuzda belirtilen hükümlere uymayan mükelleflere, her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

 

(Z) raporlarına ait mali bilgilerin bildirim yöntemi tercihi ve bildirimlere ilişkin usul ve esaslar teknik kılavuzu ile sıkça sorulan sorular dökümanı ektedir.

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ali ŞAHİN

Başkan

 

 

 1 ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN DÜZENLENEN GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORLARINA AİT MALİ BİLGİLERİN BİLDİRİM YÖNTEMİ TERCİHİ VE BİLDİRİMLERE İLİŞKİN İZLENECEK USUL VE ESASLAR TEKNİK KILAVUZU (GİB)

 

1 ÖKC MALİ RAPORLARININ GİB’E ELEKTRONİK ORTAMDA BİLDİRİMİ İLE BİLDİRİM YÖNTEMİNİN TERCİHİNE İLİŞKİN SIK SORULAN SORULAR DOKÜMAN (GİB)

Sosyal Medyada Paylaş