Staj Değerlendirme Formu (Tezkiye) İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken ve Değişen Hususlar;

news-details

Aday meslek mensuplarının, stajda geçen her yılı (12 aylık dönem) için yanında, gözetim ve denetimde staj yapılan meslek mensupları tarafından 100 puan üzerinden Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) düzenlenir. Meslek mensubu tarafından verilen bu not Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında ayrı bir ders gibi ortalama hesabında dikkate alınır.

Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) matbu olarak yer almaktadır. Yanında veya gözetim ve denetiminde üç aydan (90 gün) az staj yapan adaylar için Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) düzenlenmez. Staj veren meslek mensubu aynı yıl için birden fazla Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) düzenleyemez ve daha önce düzenlemiş değerlendirme formunda değişiklik yapılamaz.

25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra staja başlayan adaylar için staj değerlendirme notunun en az 80 puan olması gereklidir. Staj değerlendirme notu 80 puanın altında olan adayların, bu notun verildiği dönemi kapsayan staj süresi geçersiz sayılır. Geçersiz sayılacak süre Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye)'da belirtilen tarih aralığıdır. Anılan Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce (2013/1 dönemi) staja başlamış adaylar için bu puan 60'dır.

07.10.2016 tarihli Staj ve Sınavlara İlişkin Uygulama Yönergesi değişikli gereği,
“Yanında veya gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensubu, 80’in altında bir not ile olumsuz tezkiye düzenler ise bu değerlendirmenin gerekçelerini ayrı bir rapor ile aday meslek mensubunun kayıtlı olduğu TESMER Şubesi/Odaya sunar. TESMER Şubesi/Oda, gerçek durumun tespiti için meslek mensubundan, adaydan ve staj yapılan yerdeki diğer çalışanlardan da bilgi almak suretiyle gerekli incelemeleri yapar ve oluşturacağı dosyayı TESMER Şubesi/Oda görüşü ile birlikte karara bağlanmak üzere TESMER’e gönderir.”

Aday meslek mensubu için tezkiye notunun meslek mensubu tarafından verilmemiş olması halinde TESMER Şubesi / Oda durumu TESMER'e ilgili belgelerle birlikte bildirir. TESMER Yönetim Kurulu durumu değerlendirir ve tezkiye notunu belirler.

Formlar eksiksiz olarak meslek mensupları tarafından düzenlenerek, kapalı zarf ile dilekçe ekinde TESMER Şubesine/ Odaya gönderilir. Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye), TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır. Dilekçe ekinde gelen bu form TESMER Şubesi / Oda tarafından evrak kayda alınır. TESMER Şubesi / Oda staj görevlisi kapalı zarfta alınan Stajyer Değerlendirme Formu’nu (Tezkiye) açar ve aynı tarihte TEOS'a işler.
Açık olarak gönderilen formlar dikkate alınmaz. Her yıl için düzenlenecek formların Staj Yönetmeliğinde belirtilen süre içerisinde adayın staj dosyasına eklenmek üzere ilgili TESMER Şubesi / Odaya teslim edilmesi gereklidir.

Meslek mensubu tarafından aday için düzenmiş ve odaya teslim edilmiş Stajyer Değerlendirme Formunda (Tezkiye) yer alan not değiştirilemez, aynı staj dönemi için tekrar not verilemez.

Sosyal Medyada Paylaş